Υδραυλικοί ανελκυστήρες

Προτείνεται η εγκατάσταση τους σε κτίρια με χαμηλή χρήση και έως 7 στάσεις. Η μετάδοση της κίνησης πραγματοποιείται μέσω αντλίας όπου μεταφέρει το υδραυλικό λάδι στο έμβολο και κινείται ο θάλαμος προς το επιθυμητό επίπεδο. Έχει μηδαμινή κατανάλωση ρεύματος κατά την κάθοδο και δεν απαιτείται χώρος μηχανοστασίου.. Συνήθεις εφαρμογές υδραυλικών ανελκυστήρων σε μικρά ή μεσαία κτίρια, εργοστάσια μικρής διαδρομής όπου οι κυκλοφοριακές συνθήκες δεν είναι απαιτητικές. Έχουμε το πλεονέκτημα της γρήγορης εγκατάστασης και σε περίπτωση όπου το κτίριο απαιτεί μεγαλύτερη χρήση, προστίθενται επιπλέον συστήματα ελεγχου της θερμοκρασίας της αντλίας. Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες χωρίζονται σε:

  • Ατόμων
  • Φορτίων
  • MRL
  • Εξωτερικοί
  • ΑΜΕΑ